Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Witamy w The Oil Cradle of Europe!

Co cię interesuje?

Strona powstała w ramach realizacji projektu „Naftowa Kolebka Europy: Zapomniana Historia Polski i Ukrainy”, który jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i jest finansowany ze środków Unia Europejska.

Cel tematyczny: Dziedzictwo.

Priorytet: Promocja kultury i historii lokalnej.

Główny Beneficjent: Borysławska Rada Miejska (Obwód Lwowski, Ukraina).

Beneficjent: Gmina Sianok (Polska, woj. podkarpackie).

Okres realizacji projektu: 1.11.2020 – 30.09.2022.

Grupy docelowe i beneficjenci końcowi: mieszkańcy, turyści, członkowie lokalnych organizacji publicznych, przedstawiciele władz oraz małych i średnich firm turystycznych, pracownicy instytucji kulturalnych i edukacyjnych, biura podróży i przewodnicy.

Partnerów projektu łączy wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne związane z wydobyciem ropy naftowej w przedkarpackiej prowincji ropo-gazonośnej od XVI w. W okresie rozkwitu wydobycia ropy w połowie XIX – początku XX w. region Borysław-Sanocki stał się prawdziwą kolebką europejskiego przemysłu naftowego!

Przez długi czas potencjał dziedzictwa naftowego regionu borysławsko-sianockiego był niedostatecznie zbadany i chroniony, niewystarczająco promowany i wykorzystywany. Problemem regionu był również brak informacji turystycznej i kompleksowej oferty turystycznej, niski poziom współpracy transgranicznej, co skutkowało niewielką liczbą turystów.

Jednak ze względu na bogactwo wydarzeń historycznych, tradycji i unikalnych artefaktów, region ten ma wielkie perspektywy rozwoju historycznego i kulturalnego jako centrum turystyczne nie tylko Ukrainy i Polski, ale także Europy i całego świata. Dlatego głównym celem naszego projektu było zapewnienie zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu borysławsko-sianockiego, wzmocnienie więzi i współpracy kulturowej oraz poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu. Projekt przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego do gminy Sanok i Borysławia, co stworzy nowe możliwości rozwoju gospodarczego tych terenów.

Główne zadania projektu:

1. Wieloaspektowe eksperckie badania naukowe: poszukiwanie, gromadzenie i organizowanie materiałów dotyczących dziejów przemysłu naftowego Borysławia i okolic oraz gminy Sanok, z wykorzystaniem źródeł historycznych z archiwów, muzeów, zbiorów prywatnych i państwowych; badania historycznych obiektów przemysłu naftowego i gazowniczego w regionie z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w celach turystycznych; stworzenie strategii rozwoju turystyki w regionie w oparciu o wykorzystanie zabytkowych obiektów przemysłu naftowego i gazowniczego.

2. Opracowanie katalogu „naftowych” zabytków Borysławia i gminy Sanok, który zamieszczony jest na tej stronie internetowej:

3. Opracowanie i druk map Borysławskiej Gminy Terytorialnej i Gminy Sanok z zaznaczonymi i opisanymi zabytkami związanymi z historycznymi miejscami wydobycia ropy w regionie.

4. Opracowanie i druk dwujęzycznego albumu o historii przemysłu naftowego Borysławia i gminy Sanok.

5. Stworzenie pomników pionierom metody pozyskiwania nafty, badaczom i pionierom przeróbki ropy: Yohanowi Zehowi – w mieście Borysław i Ignaciemu Lukasiewiczu – we wsi Strachocina gminy Sanok.

6. Prowadzenie szeregu wspólnych wydarzeń i spotkań w Borysławiu i gminie Sanok: szkolenia dla osób zajmujących się badaniami, zachowaniem i promocją dziedzictwa kulturowego; seminaria poświęcone otwarciu pomników Johana Zeha w Borysławiu i Ignacego Łukaszewicza na Strahotsinie, gmina Sanok; konferencje „Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy”. Na spotkaniach tych planowane jest przedstawienie wyników projektu i wniosków ekspertów, prezentacja publikacji projektowych, omówienie strategii badań, zachowania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu.

W trakcie realizacji projektu możemy powiedzieć, że zainteresowanie mieszkańców i turystów historią przemysłu naftowo-gazowego regionu borysławsko-sanockiego rośnie! Upowszechnianie informacji o zabytkach historycznych i kulturowych Borysławia i gminy Sanok daje szansę na lokalne inicjatywy biznesowe – miejsca noclegowe i gastronomiczne, operatorzy turystyczni i przewodnicy wycieczek. Ponadto w pobliżu znajdują się miejsca o dużym potencjale turystycznym – Karpaty, kurorty Truskawiec i Schodnica, które co roku przyjmują setki tysięcy turystów.

Uczestnicy projektu uważają, że jego wdrożenie to dopiero pierwszy krok we współpracy między partnerami. Prowadzone działania i badania oraz relacje nabyte w projektach staną się solidnym fundamentem przyszłej współpracy!

Latest News

There are no posts